BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám Đốc
Ông: PHẠM VĂN HIỆP
Sinh ngày: 22/10/1972
– Quê quán: Tây Sơn – Tiền Hải – Thái Bình
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
– Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Phó Tổng Giám Đốc
Ông: PHAN TRUNG NGHĨA
– Sinh ngày: 06/01/1970
– Quê quán: Vũ Chính – Vũ Thư – Thái Bình
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế
– Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Phó Tổng Giám Đốc
Ông: NGUYỄN HỒNG HÀ
– Sinh ngày: 30/01/1975
– Quê quán: Nghi Phúc – Nghi Lộc – Nghệ An
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
– Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Phó Tổng Giám Đốc
Ông: CHU THÀNH NAM
– Sinh ngày: 13/12/1977
– Quê quán: Nam Phong – Nam Định – Nam Định
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
– Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí