BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát:

Bà: LÊ THỊ KIỀU VÂN
– Sinh ngày: 29/01/1975
– Quê quán: Nam Ninh – Nam Định
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ kinh doanh và quản lý
– Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Thành viên Ban Kiểm soát:

Bà: HÀ THỊ THANH HẬU
– Sinh ngày: 05/11/1981
– Quê quán: Thanh Hà – Thanh Ba – Phú Thọ
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
– Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Bà: PHẠM THỊ HẢI AN
– Sinh ngày: 16/11/1983
– Quê quán: Quỳnh Bá – Quỳnh Lưu – Nghệ An
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
– Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí