công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Báo cáo tài chính

Thông báo: Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vui lòng xem files đính kèm: VB giải trình 0499.TCKT.pdf

Thông báo: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 năm...

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 hợp nhất.pdf

Thông báo: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ quý 3 năm 2022.

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 công ty mẹ.pdf

Thông báo: Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 hợp nhất.pdf

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét Công ty...

Vui lòng xem files đính kèm: 0402.MTB.TCKT.pdf 0404.MTB.TCKT.pdf BCTC.HN.ban.nien.pdf BCTC mẹ bán niên.pdf

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: Công bố thông tin BCTC quý 2.2022.pd BCTC Hợp Nhất.pdf BCTC riêng.pdf

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2022 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0185.MTB.TCKT.pdf 0186.MTB.TCKT.pdf BCTC.HN.Quy.1.nam.2022.pdf BCTC.Rieng.Quy.1.nam.2022.pdf

BCTC năm 2021 đã được kiểm toán Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0119.MTB.TCKT.pdf BCTC.Hop.Nhat.2021.da.kiem.toan.pdf BCTC.Rieng.nam.2021.da.kiem.toan.pdf

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 1.0038.MTB.TCKT.pdf 2.0037.MTB.TCKT.pdf 3.BCTCRieng.Quy4.2021.pdf 4.BCTChopnhat.quy4.2021.pdf

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC.hop.nhat.quy3.nam.2021.pdf BCTC.rieng.Quy3.nam.2021.pdf CV.0464.MTB.TCKT.pdf CV 0465.MTB.TCKT.pdf