công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2022 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0185.MTB.TCKT.pdf 0186.MTB.TCKT.pdf BCTC.HN.Quy.1.nam.2022.pdf BCTC.Rieng.Quy.1.nam.2022.pdf

BCTC năm 2021 đã được kiểm toán Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0119.MTB.TCKT.pdf BCTC.Hop.Nhat.2021.da.kiem.toan.pdf BCTC.Rieng.nam.2021.da.kiem.toan.pdf

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 1.0038.MTB.TCKT.pdf 2.0037.MTB.TCKT.pdf 3.BCTCRieng.Quy4.2021.pdf 4.BCTChopnhat.quy4.2021.pdf

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC.hop.nhat.quy3.nam.2021.pdf BCTC.rieng.Quy3.nam.2021.pdf CV.0464.MTB.TCKT.pdf CV 0465.MTB.TCKT.pdf

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC.Hop.Nhat.giua.nien.do.pdf BCTC.Rieng.giua.nien.do.pdf CV.0377.MTB.TCKT.pdf CV.0378.MTB.TCKT.pdf

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC HN Quy 2 nam 2021.pdf BCTC Rieng Quy 2 nam 2021.pdf CV 0356.MTB.TCKT.pdf CV 0357.MTB.TCKT.pdf

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2021

Vui lòng xem files đính kèm: 0125.MTB.TCKT.pdf 0126.MTB.TCKT.pdf BCTC. hop nhat. Q1.PVM. kem CV.pdf BCTC hop nhat PVM. Q1. 2021.pdf BCTC rieng PVM. Q1. 2021.pdf

Báo cáo TC giữ niên độ sau soát xét năm 2020

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC HN giua nien do sau soat xet.pdf BCTC RIENG giua nien do sau soat xet.pdf

Báo cáo Tài chính công ty năm 2020 đã được kiểm toán.

Vui lòng mở file đính kèm ./. 1.0120.MTB.TCKT. cv giai trinh BCTCB.pdf 2.CTC PVM. hop nhat 2020. da kiem toanB.pdf 3.CTC PVM. rieng 2020. da kiem toan.pdf

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020

vui lòng mở file đính kèm ./. 1.0049. MTB. TCKT.pdf 2.BCTC. Quy 4. 2020,pdf 3.BCTC. Quy4. hop nhat. 2020.pdf