công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: CV 281 Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN CV 282 gửi HNX Công bố thông tin BCTC...

Thông báo: Công bố thông tin tài liệu báo cáo tài chính quý 2...

Vui lòng xem files đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 2 năm 2023 Báo cáo tài chính riêng giữa niên...

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm...

Vui lòng xem files đính kèm: Số: 208/MTB-TCKT

Thông báo: Công bố thông tin tài liệu báo cáo tài chính quý 1...

Vui lòng xem files đính kèm: Công bố thông tin BCTC quý 1 năm 2023.pdf Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ quý 1 năm...

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của...

Vui lòng xem files đính kèm: CV Công bố thông tin.pdf BCTC RIÊNG NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.pdf BCTC HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM...

Thông báo: Công bố thông tin tài liệu báo cáo tài chính quý 4...

Vui lòng xem files đính kèm: Công bố thông tin (signed).pdf BCTC hợp nhất quý 4 (signed).pdf BCTC riêng quý 4 (signed).pdf Công văn giải trình thay đổi...

Thông báo: Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vui lòng xem files đính kèm: VB giải trình 0499.TCKT.pdf

Thông báo: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 năm...

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 hợp nhất.pdf

Thông báo: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ quý 3 năm 2022.

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 công ty mẹ.pdf

Thông báo: Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 hợp nhất.pdf