công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Leasing (factory,workshop, warehouse, land...)