HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
Ông: VŨ ĐỨC TIẾN
– Sinh ngày: 02/09/1973
– Quê quán: Lý Nhân – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán ngân hàng
– Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Thành viên Hội Đồng Quản Trị:
Ông: PHẠM VĂN HIỆP
– Sinh ngày: 22/10/1972
– Quê quán: Tây Sơn – Tiền Hải – Thái Bình
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
– Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Thành viên Hội Đồng Quản Trị:
Ông: NGUYỄN MINH TUẤN
– Sinh ngày: 26/03/1978
– Quê quán: Tiền Phong – Thường Tín – Hà Nội
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
– Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT (chuyên trách) Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Thành viên Hội Đồng Quản Trị:
Bà: TỐNG THỊ ĐIỆP
– Sinh ngày: 12/11/1984
– Quê quán: Thủy Triều – Thủy Nguyên – Hải Phòng
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
– Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Thành viên viên Hội Đồng Quản Trị:
Ông: VƯƠNG HOÀNG THĂNG
– Sinh ngày: 19/02/1977
– Quê quán: Thạch Thất – Hà Nội
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT (độc lập) Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí