Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Vui lòng xem files đính kèm:

1. Quyet dinh trieu tap DHDCD bat thuong 2022.pdf
2. Thong bao moi hop DHDCD bat thuong 2022.pdf
3. Quy che lam viec tai DHDCD bat thuong 2022.pdf
4. To trinh mien nhiem va bau bo sung TV HDQT doc lap.pdf
5. Quy dinh de cu, ung cu bau bo sung TV HDQT doc lap.pdf
5.1. Mau bien ban hop nhom co dong HĐQT.doc
5.2. Mau don ung cu TV HDQT doc lap.doc
5.3. Mau SYLL de cu, ung cu TV HDQT doc lap.doc
6. Quy che bau cu bau bo sung TV HDQT doc lap.pdf