PVMachino vinh hạnh tham dự Hội nghị Giao ban kết nối Giao Thương Việt Nam – Ả-rập Xê-Út