công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả...

Vui lòng xem files đính kèm: Phương án chi trả cổ tức năm 2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: CV 281 Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN CV 282 gửi HNX Công bố thông tin BCTC...

Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Machino...

Vui lòng xem files đính kèm: 0085.QĐ phê duyệt dự án Phú Xuân, Thái Bình

Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần...

Vui lòng xem files đính kèm: 0084.QĐ phê duyệt dự án An Phú, Thái Bình

Thông báo: Công bố thông tin tài liệu báo cáo tài chính quý 2...

Vui lòng xem files đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 2 năm 2023 Báo cáo tài chính riêng giữa niên...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 PVMACHINO.

Vui lòng xem files đính kèm: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 PVMACHINO

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm...

Vui lòng xem files đính kèm: Số: 208/MTB-TCKT

Quyết định về việc góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và phát...

Vui lòng xem files đính kèm: Số: 176/QĐ/MTB-KHDT

Thông báo nghị quyết về việc thoái vốn của Công ty cổ phần Mày...

Vui lòng xem files đính kèm: NQ thoái vốn tại FCC VN

Thông báo: Công bố thông tin tài liệu báo cáo tài chính quý 1...

Vui lòng xem files đính kèm: Công bố thông tin BCTC quý 1 năm 2023.pdf Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ quý 1 năm...