công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính...

Vui lòng xem files đính kèm: 0310.MTB.TCKT.pdf

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2022 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0185.MTB.TCKT.pdf 0186.MTB.TCKT.pdf BCTC.HN.Quy.1.nam.2022.pdf BCTC.Rieng.Quy.1.nam.2022.pdf

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty PVMACHINO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMACHINO) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022     Ngày 19/4/2022, Công...

Biên bản và Ngị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 1.Bien.ban.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf 2.NQ.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf

Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: Bao.cao.thuong.nien.nam.2021.pdf  

BCTC năm 2021 đã được kiểm toán Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0119.MTB.TCKT.pdf BCTC.Hop.Nhat.2021.da.kiem.toan.pdf BCTC.Rieng.nam.2021.da.kiem.toan.pdf

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty PVMCHINO

Vui lòng xem files đính kèm: $1.QD.trieu.tap.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $2.1.Thu.moi.hop.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $2.2.Giay.uy.quyen.tham.du.DHDCD.2022.doc $3.Chuong.trinh.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $4.Quy.che.lam.viec.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $5.Bao.cao.hoat.dong.cua.HDQT.pdf $6.Bao.cao.hoat.dong.BKS.pdf $7.1.BCTC.Rieng.nam.2021.da.kiem.toan.pdf $7.2.BCTC.Hop.Nhat.2021.da.kiem.toan.pdf $8.TTr.thong.qua.ke.hoach.SXKD.2022.pdf $9.TTr.phuong.an.phan.phoi.loi.nhuan.2021.pdf 10.TTr.lua.chon.don.vi.kiem.toan.BCTC.2022..pdf 11.TTr.bo.sung.nganh.nghe.kinh.doanh.va.sua.doi.Dieu.le.pdf 12.TTr.niem.yet.co.phieu.PVM.pdf 13.TTr.quyet.toan.thu.lao.HDQT.va.BKS.pdf 14.Du.thao.NQ.DHDCD.pdf

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ...

Vui lòng xem files đính kèm: 0058.MTB.KHDT.pdf

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 1.0038.MTB.TCKT.pdf 2.0037.MTB.TCKT.pdf 3.BCTCRieng.Quy4.2021.pdf 4.BCTChopnhat.quy4.2021.pdf

Báo cáo quản trị năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0008.MTB.HDQT.pdf 0029.MTB.KHDT.pdf