công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Quan hệ cổ đông

Choosing a Paper Writer

The paper writer is a great way to quickly complete your essay. There are numerous websites that offer this service, for instance, PaperWritingService.net ,...

Cheap Writing Service Reviews

There are many good reasons students should consider using the services of a writing company that is affordable. Beyond being cheap the services provide...

Free School Essay Assist

It just isn't a secret for anybody that unfavorable word - of – mouth is the strongest factor that can result in very high...

Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Vui lòng xem files đính kèm: 1. Quyet dinh trieu tap DHDCD bat thuong 2022.pdf 2. Thong bao moi hop DHDCD bat thuong 2022.pdf 3. Quy che...

Thông báo: Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vui lòng xem files đính kèm: VB giải trình 0499.TCKT.pdf

Thông báo: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 năm...

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 hợp nhất.pdf

Thông báo: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ quý 3 năm 2022.

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 công ty mẹ.pdf

Thông báo: Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 hợp nhất.pdf

Thông báo công bố đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị...

Vui lòng xem files đính kèm: CV0483MTB-TCHC.pdf

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự...

Vui lòng xem files đính kèm: CV 0481.MTB.KHĐT.pdf CV 0482.MTB.KHĐT.pdf