Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Lọc theo năm:
Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải Tải xuống
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 20/04/2023 10 Download
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 20/04/2023 4 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023] 1. QĐ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 24/03/2023 2 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023] 2. Thư mời HĐHĐCĐ thường niên 24/03/2023 0 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023] 2.2 Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ 24/03/2023 0 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023] 3. Chương trình ĐHĐCĐ 24/03/2023 2 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023] 4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 24/03/2023 1 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023] 5. Báo cáo hoạt động HĐQT 24/03/2023 1 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023] 6. Báo cáo kết quả SXKD 2022, KH 2023 24/03/2023 4 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023] 7. Báo cáo hoạt động BKS 24/03/2023 0 Download