Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Lọc theo năm:
Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải Tải xuống
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 24/04/2024 92 Download
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 24/04/2024 23 Download
Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí. 22/04/2024 51 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024] 1. QĐ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024 29/03/2024 29 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024] 2. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 29/03/2024 13 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024] 2.1. Ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 29/03/2024 9 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024] 3. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2024 29/03/2024 10 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024] 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT 29/03/2024 15 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024] 5. Báo cáo KQKD 2023, Kế hoạch SXKD 2024 29/03/2024 38 Download
[Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024] 6. Báo cáo hoạt động BKS 2023, thẩm tra BCTC kiểm toán 2023 29/03/2024 10 Download