Phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế

PVMACHINO thực hiện tốt vai trò cung ứng xăng dầu, hoá dầu phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.