Môi trường

Tổng quan

Với những thế mạnh về kinh nghiệm thực tế áp dụng khoa học – công nghệ vào các dự án Môi trường, PVMACHINO đã, đang và sẽ nỗ lực triển khai xây dựng, đầu tư và vận hành chuỗi các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) trên toàn quốc.

Thông qua hoạt động đầu tư này, PVMACHINO đồng thời mong muốn có thể hiện trách nhiệm xã hội, hướng đến phát triển bền vững theo chiến lược của Công ty.

Tổng quan

Dự án tiêu biểu

Đầu tư Môi trường

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại Quỳnh Côi, Thái Bình

 • Địa điểm: Xã Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 • Diện tích đất sử dụng: 1,7 ha.
 • Quy mô nhà máy: 150 tấn rác/ngày.
 • Sản phẩm đầu ra (Sản lượng tùy thuộc vào lượng thành phần rác thải đầu vào): Phân hữu cơ, Hạt nhựa, Gạch không nung,…

Dự án tiêu biểu

Đầu tư Môi trường

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại Kiên Thành, Bắc Giang

 • Địa điểm: Xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
 • Diện tích đất sử dụng: 3,4 ha.
 • Quy mô nhà máy: 150 – 200 tấn/ngày.
 • Sản phẩm đầu ra (Sản lượng tùy thuộc vào lượng thành phần rác thải đầu vào: Phân hữu cơ, Hạt nhựa, Gạch không nung,…

Dự án tiêu biểu

Đầu tư Môi trường

Dự án Nhà máy xử lý rác Quỳnh Minh, Thái Bình

 • Địa điểm: Xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
 • Diện tích đất sử dụng: 3,1 ha.
 • Quy mô nhà máy: 150 tấn rác/ngày • Sản phẩm đầu ra (Sản lượng tùy thuộc vào lượng thành phần rác thải đầu vào: Phân hữu cơ, Hạt nhựa, Gạch không nung,…