Phát triển bền vững

PVMachino luôn đặt mục tiêu kinh doanh song hành cùng bảo vệ môi trường và lợi ích cho các bên liên quan, coi đó là kim chỉ nam định hướng mọi hoạt động để thực hiện phát triển bền vững
Phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế

Không còn hoạt động chỉ trong lĩnh vực về máy - thiết bị dầu khí, PVMACHINO đang mở rộng mạnh mẽ mô hình kinh doanh với các lĩnh vực như đầu tư, kinh doanh thương mại... với muc tiêu phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

PVMachino là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội, hỗ trợ cộng đồng qua các quản lý đầu tư và hoạt động xã hội, thực hiện đầy đủ các quy trình an toàn lao động.

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

PVMACHINO luôn ưu tiên kinh doanh các sản phẩm năng lượng sạch, chất lượng cao thân thiện với môi trường, coi trọng ứng dụng tiến bộ khoa học và và công nghệ để góp phần xây dựng một môi trường bền vững.

Tầm nhìn

Khát vọng vươn mình phát triển luôn song hành cùng việc tạo ra giá trị và lợi ích cho con người và cho môi trường

Sứ mệnh

Phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân loại bằng việc luôn kiến tạo sản phẩm, dịch vụ hướng đến phát triển bền vững.