công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Báo cáo Quản trị

Thông báo về việc công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản...

Vui lòng xem files đính kèm: 0057.MTB.TCHC.pdf

Báo cáo quản trị năm 2022 của PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0007 MTB-HĐQT.pdf

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0097.MTB.HDQT.pdf 0354.MTB.KHDT.pdf

Báo cáo quản trị năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0008.MTB.HDQT.pdf 0029.MTB.KHDT.pdf

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: Bang.cung.cap.thong.tin.ve.quan.tri.cong.ty.pdf Bao.cao.quan.tri.6.thang.dau.nam.2021.PVMACHINO.pdf

Báo cáo quản trị năm 2020 Công ty PVMachino

Vui lòng mở file đính kèm ./. 1.bao.cao.quan.tri.cong.ty.PVMACHINO.nam.2020.pdf 2.ban.cung.cap.thong.tin.tinh.hinh.quan.tri.PVMACHINO.pdf