công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Báo cáo thường niên

Thông báo: Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vui lòng xem files đính kèm: VB giải trình 0499.TCKT.pdf

Thông báo: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 năm...

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 hợp nhất.pdf

Thông báo: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ quý 3 năm 2022.

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 công ty mẹ.pdf

Thông báo: Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 hợp nhất.pdf

Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: Bao.cao.thuong.nien.nam.2021.pdf  

Báo cáo thường niên năm 2020

Vui lòng mở file đính kèm ./. Bao.cao.thuong.nien.PVMACHINO 2020.pdf  

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 Xem file đính kèm 0033NQ_MTB_HDQT.pdf

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 Xem file đính kèm 0027 NQ-MTB-HDQT.pdf

Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo thường niên 2017 Xem file đính kèm Bao cao thuong nien 2017.pdf

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 Xem file đính kèm Bao-Cao-Quan-Tri-2017.pdf