công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2022 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: Bao cao thuong nien nam 2022.pdf

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của...

Vui lòng xem files đính kèm: CV Công bố thông tin.pdf BCTC RIÊNG NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.pdf BCTC HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM...

Thông báo: Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vui lòng xem files đính kèm: VB giải trình 0499.TCKT.pdf

Thông báo: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3 năm...

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 hợp nhất.pdf

Thông báo: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ quý 3 năm 2022.

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 công ty mẹ.pdf

Thông báo: Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Vui lòng xem files đính kèm: BCTC quý 3 hợp nhất.pdf

Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: Bao.cao.thuong.nien.nam.2021.pdf  

Báo cáo thường niên năm 2020

Vui lòng mở file đính kèm ./. Bao.cao.thuong.nien.PVMACHINO 2020.pdf  

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 Xem file đính kèm 0033NQ_MTB_HDQT.pdf

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 Xem file đính kèm 0027 NQ-MTB-HDQT.pdf