công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: Bao.cao.thuong.nien.nam.2021.pdf  

Báo cáo thường niên năm 2020

Vui lòng mở file đính kèm ./. Bao.cao.thuong.nien.PVMACHINO 2020.pdf  

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 Xem file đính kèm 0033NQ_MTB_HDQT.pdf

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 Xem file đính kèm 0027 NQ-MTB-HDQT.pdf

Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo thường niên 2017 Xem file đính kèm Bao cao thuong nien 2017.pdf

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 Xem file đính kèm Bao-Cao-Quan-Tri-2017.pdf

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016 Xem file đính kèm Bao_cao_thuong_nien-2016_PVmachino.pdf

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 Xem file đính kèm BC quan tri cong ty 6 thang dau nam 2015.pdf

Báo cáo quản trị công ty năm 2014

Báo cáo quản trị công ty năm 2014 Xem file đính kèm Bao cao quan tri Cty nam 2014.pdf

Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo thường niên năm 2012 Xem file đính kèm Bao cao Tai chinh Hop nhat da kiem toan nam 2012 .pdf Bao cao thuong nien 2012.pdf