công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023...

Vui lòng xem files đính kèm: 1.Bien.ban.DHDCD.thuong.nien.2023.pdf 2.NQ.DHDCD.thuong.nien.2023.pdf

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường...

Vui lòng xem files đính kèm: 1. QD trieu tap DHDCD thuong nien 2023.pdf 2. Thu moi DHDCD thuong nien 2023.pdf 2.2. Giay uy quyen du hop...

Công bố đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty...

Vui lòng xem files đính kèm: Đơn từ nhiệm.pdf

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội...

Vui lòng xem files đính kèm: 034.MTB.TCHC.pdf 035.MTB.TCHC.pdf 038.MTB.TCHC.pdf

Thông báo: Danh sách cổ đông nhà nước cổ đông lớn năm 2022.

Vui lòng xem files đính kèm: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2022.pdf

Thông báo: Biên bản nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm...

Vui lòng xem files đính kèm: Biên bản họp DHDCD bất thường 12.2022.pdf Nghị quyết họp DHDCD bất thường 12.2022.pdf

Thông báo: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường...

Vui lòng xem files đính kèm: 1. 0142 NQ-MTB-HĐQT.pdf 2. To trinh chu truong dau tu, tham gia dau thau du an va mua no.pdf 3. To...

Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Vui lòng xem files đính kèm: 1. Quyet dinh trieu tap DHDCD bat thuong 2022.pdf 2. Thong bao moi hop DHDCD bat thuong 2022.pdf 3. Quy che...

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty PVMACHINO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMACHINO) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022     Ngày 19/4/2022, Công...

Biên bản và Ngị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 1.Bien.ban.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf 2.NQ.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf