công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty PVMACHINO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMACHINO) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022     Ngày 19/4/2022, Công...

Biên bản và Ngị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 1.Bien.ban.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf 2.NQ.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Máy...

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMACHINO) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Ngày 27/4/2021, Công ty...

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của...

Vui lòng xem files đính kèm: $1. Bien ban DHDCD 2021.pdf $2. Nghi quyet DHDCD 2021.pdf $3. Dieu le Cong ty.pdf $4. Quy che noi bo ve quan...

Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên...

Vui lòng xem files đính kèm: Ho so de cu Le Thi Kieu Van.pdf Ho so de cu pham Thi Hai An.pdf Ho so de cu Tran...

Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Vui lòng xem files đính kèm: $1. Quyet dinh trieu tap DHDCD.pdf $2. Thu moi va tai lieu hop DHDCD 2021.pdf $3. Quy che lam viec tai...

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ tổ chức...

Vui lòng xem files đính kèm: 0049.NQ.MTB.HDQT.pdf 0070.QD.MTB.HDQT.pdf

Công văn gửi VSD về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại...

Vui lòng mở file đính kèm ./. 0128. MTB. KHDT.pdf  

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự...

Vui lòng mở file đính kèm ./. 0127. MTB. KHDT.pdf  

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng...

Vui lòng mở file đính kèm ./. NQ chot danh sach co dong tham du DHDCD.pdf