công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Đại hội đồng cổ đông

Thông báo: Danh sách cổ đông nhà nước cổ đông lớn năm 2022.

Vui lòng xem files đính kèm: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2022.pdf

Thông báo: Biên bản nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm...

Vui lòng xem files đính kèm: Biên bản họp DHDCD bất thường 12.2022.pdf Nghị quyết họp DHDCD bất thường 12.2022.pdf

Thông báo: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường...

Vui lòng xem files đính kèm: 1. 0142 NQ-MTB-HĐQT.pdf 2. To trinh chu truong dau tu, tham gia dau thau du an va mua no.pdf 3. To...

Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Vui lòng xem files đính kèm: 1. Quyet dinh trieu tap DHDCD bat thuong 2022.pdf 2. Thong bao moi hop DHDCD bat thuong 2022.pdf 3. Quy che...

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty PVMACHINO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMACHINO) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022     Ngày 19/4/2022, Công...

Biên bản và Ngị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 1.Bien.ban.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf 2.NQ.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Máy...

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMACHINO) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Ngày 27/4/2021, Công ty...

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của...

Vui lòng xem files đính kèm: $1. Bien ban DHDCD 2021.pdf $2. Nghi quyet DHDCD 2021.pdf $3. Dieu le Cong ty.pdf $4. Quy che noi bo ve quan...

Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên...

Vui lòng xem files đính kèm: Ho so de cu Le Thi Kieu Van.pdf Ho so de cu pham Thi Hai An.pdf Ho so de cu Tran...

Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Vui lòng xem files đính kèm: $1. Quyet dinh trieu tap DHDCD.pdf $2. Thu moi va tai lieu hop DHDCD 2021.pdf $3. Quy che lam viec tai...