công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Thông báo

Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Vui lòng xem files đính kèm: 1. Quyet dinh trieu tap DHDCD bat thuong 2022.pdf 2. Thong bao moi hop DHDCD bat thuong 2022.pdf 3. Quy che...

Thông báo công bố đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị...

Vui lòng xem files đính kèm: CV0483MTB-TCHC.pdf

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự...

Vui lòng xem files đính kèm: CV 0481.MTB.KHĐT.pdf CV 0482.MTB.KHĐT.pdf

Thông báo về viêc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022...

Vui lòng xem files đính kèm: 0119 NQ-MTB-HĐQT.pdf Nghị quyết 0480.pdf

Quyết định về việc góp vốn thành lập Công ty CP Machino Thành Đạt...

Vui lòng xem files đính kèm: CBTT góp vốn thành lập Công ty.pdf

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả...

Vui lòng xem files đính kèm: phuong.an.chi.tra.co.tuc.nam.2021.pdf

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính...

Vui lòng xem files đính kèm: 0310.MTB.TCKT.pdf

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty PVMCHINO

Vui lòng xem files đính kèm: $1.QD.trieu.tap.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $2.1.Thu.moi.hop.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $2.2.Giay.uy.quyen.tham.du.DHDCD.2022.doc $3.Chuong.trinh.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $4.Quy.che.lam.viec.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $5.Bao.cao.hoat.dong.cua.HDQT.pdf $6.Bao.cao.hoat.dong.BKS.pdf $7.1.BCTC.Rieng.nam.2021.da.kiem.toan.pdf $7.2.BCTC.Hop.Nhat.2021.da.kiem.toan.pdf $8.TTr.thong.qua.ke.hoach.SXKD.2022.pdf $9.TTr.phuong.an.phan.phoi.loi.nhuan.2021.pdf 10.TTr.lua.chon.don.vi.kiem.toan.BCTC.2022..pdf 11.TTr.bo.sung.nganh.nghe.kinh.doanh.va.sua.doi.Dieu.le.pdf 12.TTr.niem.yet.co.phieu.PVM.pdf 13.TTr.quyet.toan.thu.lao.HDQT.va.BKS.pdf 14.Du.thao.NQ.DHDCD.pdf

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ...

Vui lòng xem files đính kèm: 0058.MTB.KHDT.pdf

Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0019.MTB.KHDT.pdf