công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Thông báo

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính...

Vui lòng xem files đính kèm: 0310.MTB.TCKT.pdf

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty PVMCHINO

Vui lòng xem files đính kèm: $1.QD.trieu.tap.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $2.1.Thu.moi.hop.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $2.2.Giay.uy.quyen.tham.du.DHDCD.2022.doc $3.Chuong.trinh.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $4.Quy.che.lam.viec.DHDCD.thuong.nien.2022.pdf $5.Bao.cao.hoat.dong.cua.HDQT.pdf $6.Bao.cao.hoat.dong.BKS.pdf $7.1.BCTC.Rieng.nam.2021.da.kiem.toan.pdf $7.2.BCTC.Hop.Nhat.2021.da.kiem.toan.pdf $8.TTr.thong.qua.ke.hoach.SXKD.2022.pdf $9.TTr.phuong.an.phan.phoi.loi.nhuan.2021.pdf 10.TTr.lua.chon.don.vi.kiem.toan.BCTC.2022..pdf 11.TTr.bo.sung.nganh.nghe.kinh.doanh.va.sua.doi.Dieu.le.pdf 12.TTr.niem.yet.co.phieu.PVM.pdf 13.TTr.quyet.toan.thu.lao.HDQT.va.BKS.pdf 14.Du.thao.NQ.DHDCD.pdf

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ...

Vui lòng xem files đính kèm: 0058.MTB.KHDT.pdf

Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0019.MTB.KHDT.pdf

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: thong.bao.chi.tra.co.tuc.nam.2020.bang.tien.pdf

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ...

Vui lòng xem files đính kèm: 0416.MTB.TCKT.pdf

Phương án chi trả cổ tức năm 2020 Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0143.NQ.MTB.HDQT.pdf

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: BC danh sach co dong lơn 6 thang dau nam 2021.pdf

Thông báo bổ sung chương trình, nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm...

Vui lòng xem files đính kèm: 1. Thong bao bo sung chuong trinh, noi dung tai lieu DHDCD 2021.pdf 2. 0080 NQ.MTB.HDQT.pdf 3. Chuong trinh DHDCD 2021.pdf 4....

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty PVMACHINO

Vui lòng xem files đính kèm: 0132.MTB.TCHC.pdf