Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác Đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Đình Lập tại tỉnh Lạng Sơn